Space Venus

Denise Johnson.  Space Venus. 1997. Silkscreen on paper.

 

 

 

 

 

 

Space Venus

Denise Johnson.  Space Venus.  1997. Silkscreen on paper.

 

All images and work  © Denise Johnson

 

 

|
|
|